องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา: www.nongmaiphai.go.th
 
 
 


โครงการเฝ้าระวังและส่งเสริมทันตสุขภาพสำหรับเด็กเล็ก


สุขภาพช่องปากสำคัญสำหรับเด็กปฐมวัย อบต.หนองไม้ไผ่ โดยท่านนายก อานนท์ หาญสูงเนิน   เล็งเห็นความสำคัญจึงได้จัดโครงการเฝ้าระวังและส่งเสริมทันตสุขภาพสำหรับเด็ก  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หนองไม้ไผ่   โดยได้รับความร่วมมือจากโรงพยาบาลอำเภอหนองบุญมากอนุเคราะห์วิทยากรมาอบรมให้ความรู้กับเด็กและผู้ปกครอง  

2021-07-05
2021-06-10
2021-05-19
2021-04-16
2021-04-09
2021-04-06
2021-03-15
2021-03-05
2021-03-01
2021-02-22